Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

askman
askman
Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć twym nogom, Nie zdrzemnie się Ten, co cię strzeże.
— Pieśń o Bożej opiece. Psalm 121:1-3
Reposted fromheroes heroes viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
askman
Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung (via polskie-zdania)
Reposted fromblutelf blutelf viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
askman
askman
askman
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
askman
Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów, męskich decyzji, zdecydowanych i poważnych działań.
Reposted fromRowena Rowena viadeepintheheart deepintheheart
askman
Ludzie przywykli do tego, że daje rade. To smutne, bo nawet gdy dzwonią aby pocieszyć mnie to ja pocieszam ich. 
Reposted frompuh puh viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
askman
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
askman
7694 aef7 500
askman
0523 e728 500
askman
askman

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
askman
askman
3565 b4bc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
askman
4563 3717 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
askman
askman
askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl