Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

askman
1280 6811
Mario Kart was right
Reposted fromteijakool teijakool viaaunds aunds
askman
9238 b50c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarudelubie rudelubie
askman
8589 a51d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaTheEvexe TheEvexe
askman
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viarudelubie rudelubie
askman
0527 4246 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaikari ikari
askman
askman
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaKuishi Kuishi
askman
YAY! I LOVE IT <333
askman

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie viaKuishi Kuishi
askman
1029 799a 500
askman
8504 630e
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir
askman
Nie wierzę, że istnieje coś takiego jak typowa miłość. Miłość to uginanie. Miłość to łamanie. Miłość to nieustanne poznawanie drugiej osoby. Niedoskonałość. I próbowanie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viawbrewzasadom wbrewzasadom
askman
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce.
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromSandria Sandria viawbrewzasadom wbrewzasadom
askman
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove viawbrewzasadom wbrewzasadom

July 08 2019

askman
5924 b5b4
Reposted bymyszkaminniemalinowowakateistruenowaayAnneBonnynablesmhsainvincible48hrsCykcykcykmarsjaninzmarsamelancholijnieincompertacannellleramoneskamyinstantneedCarmilajasnaaelinela

July 04 2019

askman
2305 a4cc
Reposted fromsavatage savatage
askman
askman
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viaMonia94 Monia94
askman
7800 793b 500
Reposted fromsavatage savatage viaMonia94 Monia94
askman
0551 044d
Reposted fromLinaa Linaa viarudelubie rudelubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl