Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

askman
askman
9174 41f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasalluhi asalluhi
askman
6879 cccc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
askman
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
askman
5564 ead4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatediousuncle tediousuncle
askman
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
9513 d2c5
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairbjarbirb irbjarbirb
askman
3637 1f19 500
Reposted fromprecelka precelka viaWilalena Wilalena
askman
Nawet stojąc w miejscu, można zabłądzić.
— Edward Stachura – Dzienniki. Zeszyty podróżne 1
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairbjarbirb irbjarbirb
askman
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viairbjarbirb irbjarbirb
askman
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viajessamine jessamine
askman

February 12 2018

askman
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayepyep yepyep
askman
5567 02ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayepyep yepyep
askman
3603 adc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaoflove seaoflove
askman
2114 0b28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaoflove seaoflove
askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl